Правилник за критериумите во однос на просторните услови, објектите, материјалмо-техничката опрема и стручниот кадар на овластените стручни технички сервиси и на правните лица за деконтаминација како и формата и содржината на барањето за издавање на лиценца и формата и содржината на лиценцата. (Сл.весник на Р.М. бр.130/11)

Овластен стручен технички сервис за дозиметриски мерења и мониторинг на работна средина:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

 2. Екотех дозиметрија
  Ул. Кузман Јосифовски Питу бр.28, Скопје
  Тел: 02/2465 231

Овластен стручен технички сервис за дозиметриски мерења и мониторинг на работна средина – мерење на гама зрачење: на граница, на секундарни суровини (старо железо и други метали) и на готови метални производи (слабови, лимови и др.).

 1. Стјуарт Инспект ДООЕЛ
  Ул.Тодор Александров бр.165
  Тел: 02/3115 398 02/3128 888

Овластен стручен технички сервис за мерења на степенот на надворешна изложеност на работно изложени лица:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

 2. Екотех дозиметрија
  Ул. Кузман Јосифовски Питу бр.28, Скопје
  Тел: 02/2465 231

Овластен стручен технички сервис за биодозиметриски мерења на индивидуална изложеност на јонизирачко зрачење:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

 2. Екотех дозиметрија
  Ул. Кузман Јосифовски Питу бр.28, Скопје
  Тел: 02/2465 231

Овластен стручен технички сервис  за вршење мерења заради обезбедување на квалитет и контрола на квалитет на опремата:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

 2. Екотех дозиметрија
  Ул. Кузман Јосифовски Питу бр.28, Скопје
  Тел: 02/2465 231

Овластен стручен технички сервис за  испитување на нивоата на надворешно зрачење во воздухот:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

Овластен стручен технички сервис за гамаспектрометриски испитувања на содржината на радионуклиди во примероци од животна средина (воздух, реки, езера,почва, вода за пиење, храна), предмети за општа употреба и градежни материјали:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

Овластен стручен технички сервис за испитување на содржината на трициум (нискоенергетски бета емитери) во примероци од животната средина:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

Овластен стручен технички сервис за испитување на содржината на радиоактивен стронциум во примероци од животната средина:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

Овластен стручен технички сервис за испитување на содржината на радон во воздухот:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

Овлестен стручен технички сервис за калибрација за мерила за детекција на јонизирачко зрачење:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

 

Правилник за здравствени услови за работа со извори на јонизирачко зрачење, како и за мерките,содржината и начинот на вршење на здравствени прегледи на лица кои работат со извори на јонизирачко зраќење (Сл.весник на Р.М. бр.28/10).

Овластени здравствени установи за вршење на здравствени прегледи на лица кои работат со извори на јонизирачко зрачење:

 1. ПЗУ Здравствена станица Железара – Скопје
  Ул. 16 та Македонска бригада бр.18, Скопје

 2. ПЗУ ПРИМА-МЕД – Скопје
  Ул. 16 та Македонска бригада бр.18, Скопје

 3. ПЗУ Поликлиника ПРОМЕДИКА ПРИМА – Скопје
  Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.50 кат 3, Скопје

 4. ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија – Скопје
  Ул. Втора Македонска бригада бр.43, Скопје

 5. ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември – Скопје
  Ул. Париска бб, Скопје

 6. ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје
  Ул. 50 Девизија бр.6, Скопје

 7. ЈЗУ Здравствен дом Железничар – Скопје
  Ул. Градски ѕид бл.4 згр.1, Скопје

 8. ПЗУ Поликлиника Кардиолаб Маџаров –Охрид
  Ул. Никола Карев бб, Охрид

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik