Учество во РГ и Тела:

  1. НПАА РГ - Работна група за усвојување на правото на ЕУ Работна група за енергетика, глава 3.15
  2. Национално координативно тело за превенција, намалување на ризици и заштита од ХБРН оружја и материјали
  3. Работна група за следење на состојбата со радонот на РСМ
30 Winter Outfit Ideas to Kill It in 2020 - Fashion Inspiration and Discovery

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik