Реализација на буџет за период 01.01.2021-30.06.2021 година (сметка 603)

Реализација на буџет за период 01.01.2021-30.06.2021 година (сметка 631)

Реализација на буџет за период 01.07.2020-31.12.2020 година (сметка 603)

Реализација на буџет за период 01.07.2020-31.12.2020 година (сметка 631)

Реализација на буџет за период 01.01.2020-30.06.2020 година (сметка 603)

Реализација на буџет за период 01.01.2020-30.06.2020 година (сметка 631)

Реализација на буџет за период 01.07.2019-31.12.2019 година (сметка 603)

Реализација на буџет за период 01.07.2019-31.12.2019 година (сметка 631)

Реализација на буџет за период 01.01.2019-30.06.2019 година (сметка 603)
Реализација на буџет за период 01.01.2019-30.06.2019 година (сметка 631)

Буџет за 2021 година

Буџет за 2020 година

Буџет за 2019 година

Буџет за 2018 година
Буџет за 2017 година

Реализација на буџет за 2019 година

Реализација на буџет за 2018 година

Реализација на буџет за 2017 година
Реализација на буџет за 2016 година

Завршна сметка за 2020 година (за сметка 603)

-Биланс на приходи и расходи

-Биланс на состојба

-ДЕ Образец

-СПД- Рекапитулар

Завршна сметка за 2020 година (за сметка 631)

-Биланс на приходи и расходи

-Биланс на состојба

-ДЕ Образец

-СПД- Рекапитулар

Завршна сметка за 2019 година (за сметка 603)

-Биланс на приходи и расходи 

-Биланс на состојба

-ДЕ Образец

-СПД- Рекапитулар

Завршна сметка за 2019 година (за сметка 631)

-Биланс на приходи и расходи

-Биланс на состојба

-ДЕ Образец

-СПД-Рекапитулар

Завршна сметка за 2018 година (за сметка 603)
Завршна сметка за 2018 година (за сметка 631)

Завршна сметка за 2017 година (за сметка 603)
Завршна сметка за 2017 година (за сметка 631)
Завршна сметка за 2016 година (за сметка 603)
Завршна сметка за 2016 година (за сметка 631)

 

Ревизорски Извештај за 2012 година (за сметка 603)
Ревизорски Извештај за 2012 година (за сметка 631)

nike shox tlx 0018 for sale ebay cheap shoes | adidas aj 3012 shoes black boots girls toddler

Duty Phone

Phone number of Radiation Safety directorate for emergency events and for reporting clinics operating without a license issued by Radiation Safety directorate.
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik