Правилник за критериумите во однос на просторните услови, објектите, материјалмо-техничката опрема и стручниот кадар на овластените стручни технички сервиси и на правните лица за деконтаминација како и формата и содржината на барањето за издавање на лиценца и формата и содржината на лиценцата. (Сл.весник на Р.М. бр.130/11)

Овластен стручен технички сервис за дозиметриски мерења и мониторинг на работна средина:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

 2. Екотех дозиметрија
  Ул. Кузман Јосифовски Питу бр.28, Скопје
  Тел: 02/2465 231

Овластен стручен технички сервис за дозиметриски мерења и мониторинг на работна средина – мерење на гама зрачење: на граница, на секундарни суровини (старо железо и други метали) и на готови метални производи (слабови, лимови и др.).

 1. Стјуарт Инспект ДООЕЛ
  Ул.Тодор Александров бр.165
  Тел: 02/3115 398 02/3128 888

Овластен стручен технички сервис за мерења на степенот на надворешна изложеност на работно изложени лица:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

 2. Екотех дозиметрија
  Ул. Кузман Јосифовски Питу бр.28, Скопје
  Тел: 02/2465 231

Овластен стручен технички сервис за биодозиметриски мерења на индивидуална изложеност на јонизирачко зрачење:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

 2. Екотех дозиметрија
  Ул. Кузман Јосифовски Питу бр.28, Скопје
  Тел: 02/2465 231

Овластен стручен технички сервис  за вршење мерења заради обезбедување на квалитет и контрола на квалитет на опремата:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

 2. Екотех дозиметрија
  Ул. Кузман Јосифовски Питу бр.28, Скопје
  Тел: 02/2465 231

Овластен стручен технички сервис за  испитување на нивоата на надворешно зрачење во воздухот:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

Овластен стручен технички сервис за гамаспектрометриски испитувања на содржината на радионуклиди во примероци од животна средина (воздух, реки, езера,почва, вода за пиење, храна), предмети за општа употреба и градежни материјали:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

Овластен стручен технички сервис за испитување на содржината на трициум (нискоенергетски бета емитери) во примероци од животната средина:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

Овластен стручен технички сервис за испитување на содржината на радиоактивен стронциум во примероци од животната средина:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

Овластен стручен технички сервис за испитување на содржината на радон во воздухот:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

Овлестен стручен технички сервис за калибрација за мерила за детекција на јонизирачко зрачење:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

 

Правилник за здравствени услови за работа со извори на јонизирачко зрачење, како и за мерките,содржината и начинот на вршење на здравствени прегледи на лица кои работат со извори на јонизирачко зраќење (Сл.весник на Р.М. бр.28/10).

Овластени здравствени установи за вршење на здравствени прегледи на лица кои работат со извори на јонизирачко зрачење:

 1. ПЗУ Здравствена станица Железара – Скопје
  Ул. 16 та Македонска бригада бр.18, Скопје

 2. ПЗУ ПРИМА-МЕД – Скопје
  Ул. 16 та Македонска бригада бр.18, Скопје

 3. ПЗУ Поликлиника ПРОМЕДИКА ПРИМА – Скопје
  Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.50 кат 3, Скопје

 4. ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија – Скопје
  Ул. Втора Македонска бригада бр.43, Скопје

 5. ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември – Скопје
  Ул. Париска бб, Скопје

 6. ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје
  Ул. 50 Девизија бр.6, Скопје

 7. ЈЗУ Здравствен дом Железничар – Скопје
  Ул. Градски ѕид бл.4 згр.1, Скопје

 8. ПЗУ Поликлиника Кардиолаб Маџаров –Охрид
  Ул. Никола Карев бб, Охрид

Duty Phone

Phone number of Radiation Safety directorate for emergency events and for reporting clinics operating without a license issued by Radiation Safety directorate.
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik