Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации  од јавен карактер (“Сл. Весник на Р. М“  бр. 13/06) Дирекцијата за радијациона сигурност  располага со следната 

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

  1. Закони
  2. Правилници
  3. Правилници од СФРЈ
  4. Конвенции и Договори
  5. Информации со кои располага Дирекцијата согласно своите надлежности (чл. 6 од Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност бр. 48/02,Закон за изменување и дополнување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност  135/07)

Начин на поднесување на барање за пристап до информации:

 Барањето може да биде доставено до имателот на информациите на трите начини опишани во чл. 12, став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Барањето за пристап до информации треба да ги содржи податоците согласно член 16 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер(Службен весник на Р.М., бр.13/06 ).

 Пополнете го Образецот на барањето за пристап до информации и доставете го до имателот на информации.

 

Согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Службено лице за посредување со информации од јавен карактер, е

Горан Трајков
Бул: ,,Партизански одреди'' бр.143, П.Фах.22 , 1020 Скопје
телефон: 02/3099-030
факс: 02/3099-032
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.drs.gov.mk

Одговорно лице за комуникација со граѓани кои што имаaт одреден вид и степен на попреченост е:

Димче Китески, раководител на одделение
Одделение за човечки ресурси
тел. 02/3099 - 030, факс. 02/3099-032
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Контакт лице за генерални прашања

м-р Билјана Георгиевска-Димитриевски, помлад соработник
Одделение за општи и правни работи,
меѓународна соработка и европски интеграции
тел. 02/3099 - 030, факс. 02/3099-032
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Duty Phone

Phone number of Radiation Safety directorate for emergency events and for reporting clinics operating without a license issued by Radiation Safety directorate.
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik