Потребни документи за издавање на дозвола за вршење на дејност со на извори на јонизирачко зрачење:


Барањето се доставува со следната документација во копија:

 1. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија;
 2. М1/М2 обрасци за лицата вклучени во дејноста со извори на јонизирачко зрачење или договор за работа или договор за вработување со скратено работно време со друг работодавач или договор за волонтерство;
 3. Дипломи за завршено образование и/или сертификати за завршена обука за радијациона заштита;
 4. Индивидуален медицински наод за лицата вклучени во дејноста со извори на јонизирачко зрачење;
 5. Потврда дека лицата вклучени во дејноста со извори на јонизирачко зрачење подлежат на индивидуален мониторинг;
 6. Извештај за извршен мониторинг на работната средина со извршена проценка на степенот на изложеност на јонизрачко зрачење во контролирана и надгледувана зона на зрачење и зона за населението;
 7. Извештај за извршени тестови за контрола на квалитет на опремата;
 8. Доказ дека правното лице има обезбедено редовно сервисирање на опремата;
 9. Програма за радијациона заштита, план за радијациони вонредни настани и програма за обезбедување на квалитет и контрола на сигурност донесени согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност и потпишани од сите лица вклучени во дејноста со изворите со што се потврдува дека истите ги прочитале и дека работат согласно пропишаното со нив;
 10. Проект за заштитата на објектот и просториите во кои се користат извори на јонизирачко зрачење согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност;
 11. Доказ за назначување на одговорно лице за радијациона заштита;
 12. Попис на нуклеарен материјал и
 13. Доказ за уплата на име административна такса и трошоци согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност. уплатница
 14. Изјава за согласност
 15. Пријава за извори на јонизирачко зрачење
 16. Правилник за висината на трошоците за издавање на дозволи и лиценци (Службен весник на Република Македонија бр.180 од 28.09.2016 год.)
nike air max 2013 mens grey boots for women black | Footwear adidas - Women's shoes - Low shoes - Her Court W GW8213 Ftwwht/Ftwwht/Cblack , IetpShops - Sneakers - adidas voloomix black and white dress women shoes

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik