pdf iconЗакон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
(Сл. весник на Р. Македонија бр.48/02)

pdf iconЗакон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност (пречистен текст)

pdf iconЗакон за изменување и дополнување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
(Сл. весник на Р. Македонија бр.135/07)

pdf iconЗакон за изменување и дополнување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
(Сл. весник на Р. Македонија бр.53/11)

pdf iconЗакон за дополнување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
(Сл. весник на Р. Македонија бр.43/14)

pdf iconЗакон за дополнување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
(Сл. весник на Р. Македонија бр.164/13)

 

Интерен пречистен текст на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност

Asics shoes | NIKE Patike Air Force 1 LXX Women's Shoe DH3869-001 , Gov

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik