Дирекцијата ги врши следниве работи:

 • ја води постапката на пријавување, издавање на дозвола и контрола на изворите на јонизирачкото зрачење, во согласност со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон;
 • издава и одзема дозволи за вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење;
 • ги утврдува изложувањата кои се исклучени со општ акт донесен врз основа на овој закон и изземањата на изворите на јонизирачкото зрачење со ниска активност пропишана со општ акт донесен врз основа на овој закон;
 • води Национален регистар на изворите на јонизирачкото зрачење и на професионално изложени лица, како и регистар за нуклеарен материјал;
 • врши надзор над стручната работа на правните лица кои работат со извори на јонизирачкото зрачење преку овластена стручна институција;
 • соработува со други органи на управата и институции во врска со работите што се во надлежност на Дирекцијата;
 • се грижи за обука на одговорни лица за радијациона заштита и на лицата кои работат со извори на јонизирачко зрачење;
 • иницира истражување во областа на заштитата од јонизирачко зрачење, на радијациона сигурност и нуклеарна безбедност;
 • ја утврдува висината на трошоците за издавање на дозволи и лиценци;
 • води евиденција и контрола на вкупниот нуклеарен материјал во Република Македонија;
 • изработува План за заштита на населението во случај на радијационен вонреден настан во Република Македонија;
 • планира и спроведува меѓународна соработка во областа  на јонизирачкото зрачење;
 • врши инспекциски надзор

Duty Phone

Phone number of Radiation Safety directorate for emergency events and for reporting clinics operating without a license issued by Radiation Safety directorate.
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik