Мониторинг и Вонредни настани 

Мониторинг

Мониторингот на животната средина се врши согласно Правилникот за начинот и мерењето на изложеност на населението, водење евиденција и поднесување извештаи (Сл.весник на РМ бр.126/2010).

Согласно законската регулатива Институтот за јавно здравје го води автоматискиот систем за детекција и мерење на радиоактивност во воздухот во Република Северна Македонија и контонуирано ги следи отчитувањата одмониторинг станниците во нашата земја. Повеќе информации на следниот линк:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10cje235bBgAwqJXCfNa3GWzPrIs&usp=sharing

https://sites.google.com/view/ewrms-mk/ewrms-mk

 
 

Вонредни настани

Дирекцијата за радијациона сигурност е надлежна институција за превземање на интервенции во случај на радијационен вонреден настан.
Системот за подготвеност, превенција и одговор во случај на радијационен вонреден е воспоставен согласно Планот за заштита на населението во случај на радијационен вонреден настан (Сл.весник на РМ бр.84/2011).
Линк до планот.

USIE
Дирекцијата, согласно Конвенцијата за рано известување и Конвенцијата за помош е контакт точка со центар за вонредни настани при Меѓународната агенција за атомска енергија (IEC IAEA), за рано известување и барање на помош во случај на радијационен вонреден настан во РСМ како и за добивање на известувања за радијациони вонредни настани преку електронскиот портал на МААЕ – USIE.
-----------------------------------------
INES& NEWS
INES - Меѓународна скала за нуклеарни и радиолошки настани
INES претставува алатка за брзо и доследно комуницирање со јавност за значајноста по сигурност на настаните во врска со изворите на јонизирачко зрачење. Скалата користи нумеричко рангирање од 1 до 7, притоа настаните рангирани со ниво 1-3 се инциденти, ниво 4-7 се несреќи.
Линк до инес скала на енглиш или слика од скалата

Страна на МААЕ за вонредни настани достапни за јавноста: NEWS
Линк до news:
https://www-news.iaea.org/
-----------------------------------------
ITDB
База на податоци на МААЕ за нелегална трговија со радиоактивен и нуклеарен материјал.

ECURIE & EURDEP
ECURIE е европски систем за рано известување во случај на радиолошки или нуклеарен вонреден настан.

EURDEP Европска платформа за размена на податоци за радиолошки мониторинг

 

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik