ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА С.МАКЕДОНИЈА

Оддел за Хемиски и Радиолшки Испитувања
-Одделение за радијациона заштита -

Известување: Брзина на амбиентален дозен еквивалент во Република Северна Македонија
за период од 14.07.2022 до 16.07.2022 до 11:00 ч.

Ве известуваме дека автоматскиот систем за рано откривање и детектирање на гама зрачење и радиоактивност во воздухот во Република Северна Македонија работи (во нормалниот оперативен мод) и континуирано ги следи отчитувањата од мониторинг станиците во нашата земја.
Имено во моментов се отчитуваат вредностите на брзина на амбиентален дозен еквивалент
во микро сиверти на час H*(10) (µSv/h) како и другите мерни податоци од 8 (осум) локации и тоа:
Скопје, Велес, Гевгелија, Струмица, Берово, Дебар, Кичево и Битола.
Во моментов поради техничка неисправност ( дефект на електорниката во едницата за детекција) , станицита во Скопје МП1 е вон функција и истата ќе биде проследена за нејзино тековно сервисирање и одржување.
Направена е верификација на податоците од ова мерно место со два типа на иструменти и од направената анализа и проверка на мерењата се констатира дека сите вредности на надворешното гама зрачење за ова мерно се движат во интервал кој одговора со промените на природниот фон на зрачење, односно дека не се забележени дози кој укажуаат на зголемена радиоактивност во воздухот.
Податоците преку нашите сервери и понатака редовно се доставуваат до EURDEP. каде поради различни временски зони тие се прикажуваат со задоцннување од неколку часа.
Исто така мерните податоци редовно се поставуваат на официјалната веб страна од Инсттутот за Јавно здравје: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10cje235bBgAwqJXCfNa3GWzPrIs&usp=sharing

Со почит, Одделение за Радијациона Заштита на ИЈЗ Скопје

 

Изработил: Систем Администратор
Дејан Даниловски

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik